ข้าพเจ้านางสาวบุษราคัม โอทารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  เมื่อวันที่ 16  เดือนมีนาคม 2564ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมระดมความคิดวิเคราะห์แผนงานการพัฒนาชุมชน จากการที่ได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามแบบ 01,02 ออนไลน์ผ่านเว็ป U2t.bru.ac.th ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจจุดเด่น ของชุมชนนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ในชุมชนได้มีอาชีพ ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เป็นต้น ร่วมถึงวิเคระห์ปัญหาของชุนชนด้วยว่า ชุนชนนั้นมีปัญหาในด้านใดบ้าง ซึ่งปัญหาในชุมชนนั้น คือ ปัญหาขยะ ไฟฟ้าตามเส้นทางและยาเสพติด และสิ่งที่ชุมชนต้องการ โดยคนส่วนใหญ่ในชุมชนต้องการพัฒนาหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้นไป

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=tU76Ud04n_o

อื่นๆ

เมนู