ข้าพเจ้า นางสาวสุนิสา วันทุมมา  ประเภท ชุมชน  (หลักสูตร: AG02-(01) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงาน ประจำเดือนมีนาคม ได้ลงสำรวจชุมชนเพิ่มเติมว่ามีความต้องการและมีโครงการที่จะพัฒนาอะไรในชุมชนและมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่นำสู่รายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว  บางหมู่บ้านมีอาชีพเสริมคือ ทอเสื่อ สารเปล  ในแต่ละชุมชนมีความน่าสนใจที่แตกต่างจากกันไป จากการสอบถามความต้องการของชาวบ้านในชุมชน ให้มีแสงสว่างในชุมชน ต้องการให้มีถังขยะในชุมชน สนับสนุนอาชีพเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งพบปัญหาหลักในชุมชนคือขาดงบประมาณสนับสนุน ปัญหายาเสพติด ปัญหาเสียงดัง

ทั้งนี้ ขอขอบคุณชาวบ้านแต่ละชุมชนทุกหน่วยงานที่ให้ข้อมูล และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าและทีมงานได้นำข้อมูลที่ได้สอบถามแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนในตำบลบัวทองมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู