ข้าพเจ้า นางสาวศรสวรรค์ พันธ์ศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้คนได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนทำให้ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือนมิถุนายน ในหัวข้อ “กิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 บริเวณดรงเรียน ศาสนสถาน และชุมชน”

ายในกิจกรรมจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชนตำบลบัวทอง ให้ตระหนักถึงการป้องกันโควิด19 โดยการสวมใสหน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ  และรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับผู้คนในสังคม

ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแก่คนในชุมชน พระสงฆ์ และโรงเรียน

อกจากนี้ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้รีวิวเกี่ยวกกับประสบการณ์ในการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

การลงพื้นที่ชุมชนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้ง เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้รับความรวมมือเป็นอย่างดีจากทุกคนในชุมชน ข้าพเจ้าต้องขอบคุณผู้นำชุมชน อสม. วัด โรงเรียน และทุคนในชุมชน ที่ร่วมมือร่วมใจรวมพลังในการป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู