1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ระดมความคิดวิเคราะห์แผนงานการพัฒนา (เพิ่มเติม) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ระดมความคิดวิเคราะห์แผนงานการพัฒนา (เพิ่มเติม) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้านายกิตติศักดิ์ กันหาจันทร์ ประเภทนักศึกษา ต.บัวทอง อ.นเมือง จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  เมื่อวันที่ 16  เดือนมีนาคม 2564ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมระดมความคิดวิเคราะหืแผนงานการพัฒนาชุมชน จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามแบบ 01,02 ออนไลน์ผ่านเว็ป U2t.bru.ac.th ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ส่วนมากประกอบอาชีพทำนา การทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน คือมีข้าวเป็นอาชีพหลัก ซึ่งจากการสำรวจปัญหาที่พบในชุมชนคือ การหาเมล็ดพันธ์ข้าว ปัญหาขาดแคลนเม็ลดพันธ์ที่ดี

 

 

อื่นๆ

เมนู