ข้าพเจ้านางสาวบุษราคัม โอทารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02(1) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากในที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์โควิด-19 จึงได้รับมอบหมายงาน ในหัวข้อเรื่องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดในพื้นที่ตำบลบัวทองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วางแผนการทำงานร่วมกับชุมชน ได้มีการนำสิ่งของที่สามารถนำมาใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของของโควิดมาบริจาคให้แก่ชาวบ้านในชุมชน อาทิ เช่น แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย

และยังได้ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคโควิด19 ให้แก่คนในชุมชนเพื่อรู้เท่าทันสถานการณ์อันตรายการหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง การล้างมือให้สะอาดร่วมไปถึงการดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอ

หลังจากนั่นได้มีการติดต่อประสานงานกับคนในชุมชนเพื่อจะได้นำความรู้และรับมือกับสถานการณ์โควิด ดั้งนี้

1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจาก

2.ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสกับผู้อื่นหรือสิ่งของต่างๆ

3.เว้นระยะห่างตามมาตรการของรัฐบาล และงดไปที่แออัดเพื่อก่อให้เกิดเชื้อโรค

4.เมื่อใช้หน้ากากอนามัยแล้วให้มัดแยกทิ้งในถังขยะที่อันตราย ห้ามทิ้งรวมกับขยะปกติ

 

อื่นๆ

เมนู