ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย คือ บ้านหนองเพชร หมู่ 9  วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชุมชน ซึ่งข้าเจ้าได้แบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่

  • ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
  • จุดเด่นของชุมชน
  • ความต้องการของคนในชุมชน
  • อาชีพของคนในชุมชน

?️ ประชาการ บ้านหนองเพชร หมู่ 9

?‍?‍?‍? จำนวนประชากร 596 คน

? ชาย  294 คน   ? หญิง 302

? จำนวนครัวเรือน 150 ครัวเรือน

ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลของบ้านหนองเพชร หมู่ 9 มาทำการวิเคราะห์ทำให้ได้ทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้

 บ้านหนองสรวง หมู่ 6

– ปัญหาเกิดขึ้นใน บ้านหนองสรวง คือ แสงสว่างไม่เพียงพอ ความยากจน  การขยะในชุมชน การสัญจรเสียงดัง ขาดแคลนน้ำสะอาด

– จุดเด่นของ บ้านหนองเพชร คือ ทอผ้าไหม ผ้าด้าย วัดหนองเพชร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป่าไม้ชุมชน

-ความต้องการของคนใน บ้านหนองเพชร คือ แสงสว่างในชุมชน ถังขยะในชุมชน มีงานทำสร้างอาชีพ ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์

– อาชีพของคนในชุมชน บ้านหนองเพชร คือ ทำการเกษตร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ทอผ้าไหม ทอผ้าด้าย เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู