หลักสูตร: AG02(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวสุพัตรา วันทุมมา ประเภทประชาชน AG02(1) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่16 มีนาคมที่ผ่านมาทางคณะได้มีการนัดหมายทางกลุ่มมาวิเคราะห์งานร่วมกันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณโดยได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของเเต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ • จุดเด่นของหมู่บ้าน • ความต้องการของหมู่บ้าน • ปัญหาของหมู่บ้าน • ข้อเสนอแนะอื่นๆ

จุดเด่นของคนในชุมชน หมู่บ้านเชิดชัยมีจุดเด่นคือการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อส่งขายในเพื่อนำไปทำพวงมาลัยหรือแปลงเป้นสินค้าอื่นๆและยังมีการทอเสื่อพร้อมกับคนในชุมชนยังมีอาชีพทำนาโดยส่วนใหญ่

ความต้องการของคนในหมู่บ้าน โดยคนในหมู่บ้านต้องการกองทุนเงินล้านและยังต้องการให้มีการขัดแยกขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ปัญหาของของหมู่บ้าน คือปัญหายาเสพติด

อื่นๆ

เมนู