หลักสูตร: AG02(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวบุษราคัม โอทารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02(1) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและสมาชิกตำบลบัวทองได้ลงพื้นจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ณ วัดหนองเพชร หมู่ 9 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยข้าพเจ้าและสมาชิกทั้งหลายได้ทำการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณลานวัด และยังได้มีการทำปุ๋ยหมักให้แก่ทางวัด เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ และนอกจากนี้ยังได้ นำต้นไม้ คือต้นดอกเข็มไปปลูกตรงด้านหน้าของบริเวณโบสถ์ เพื่อให้มีความสวยงามร่มรื่น พร้อมยังตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดภายในวัด

นอกจากการได้ลงพื้นที่จิตอาสาทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ดอกไม้ภายในวัดแล้วยังได้นำอุปกรณ์การทำความสะอาด อุปกรณ์สำหรับการอำนวยในความสะดวกได้ถวายต่อวัด เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อๆไป

 

อื่นๆ

เมนู