หลักสูตร : AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า นางสาว สุนิสา วันทุมมา ประเภทประชาชน  ได้เข้าร่วมอบรมประจำเดือนสิงหาคม ณ ตำบลบัวทอง การทำน้ำพริกเห็ด เพื่อพัฒนาการสินค้าในชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับชาวบ้านการทำน้ำพริกเห็ด ให้ชาวบ้านได้ลงมือทำน้ำพริกเห็ดด้วยตนเอง ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก สามัคคีกัน ทำให้งานเสร็จบรรลุลวงไปได้ด้วยดี และตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ ให้สวยงาม ทันสมัยแปลกตา เเละสู่ท้องตลาด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้

  1. ได้เรียนรู้การทำออกแบบผลิตภัณฑ์ทำน้ำพริกเห็ด
  2. ความสามัคคีของชุมชนและการให้ร่วมมือ
  3.  ได้พบปะกับชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน
  4. ได้ประโยชน์การทำน้ำพริกในชีวิตประจำวัน โดยการทำน้ำพริกสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู