ข้าพเจ้า นายเฉลิมวุฒิ โพนทัน  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรมและบันทึกภาพถ่ายกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมบ้านสนวนรีสอร์ท ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและบันทึกภาพถ่ายกลุ่มสัมมาชีพบ้านเพชร หมู่ที่7 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรมและบันทึกภาพถ่าย มหกรรม รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินและวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่บันทึกภาพถ่ายการลงพื้นที่สังเกตการณ์ เฝ้าระวังและติดตามของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช

 

อื่นๆ

เมนู