หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว บุษราคัม โอทารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในเดือนตุลาคม ของวันที่ 30ตุลาคม ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองได้มีการจัดอบรมการเพาะเห็ดในตะกร้าที่หมู่12บ้านหนองมะค่า เวลา08.15 น.-13.00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน นอกจากนั้นยังมีตัวแทนเกษตรในพื้นที่ได้มารับฟังการบรรยายครั้งนี้ และทำการสาธิตวิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าให้แก่ผู้ร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทางตำบลได้รับเกียรติจาก นาย ภัทร พุ่มมาลา มาเป็นวิทยากรผู้ในองค์ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเจ้าของกิจการสวนเห็ดครูอ๋อยอยู่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากฟังการบรรยายจากวิทยากรและได้ลงมือปฏิบัติ ยังสามารถนำเห็ดที่ได้จากการเพาะเห็ดในตะกร้ามาประกอบอาหารได้หลายอย่างเช่น เห็ดชุบแป้งทอดและทอดมันเห็นเป็นต้น

อื่นๆ

เมนู