ข้าพเจ้า นายเฉลิมวุฒิ โพนทัน  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๔

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่บันทึกภาพถ่ายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้) บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๔

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่บันทึกภาพถ่ายกลุ่มสัมมาชีพไส้กรอกตาเปียง โดยได้ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสัมมาชีพและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่บันทึกภาพถ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้) กิจกรรมเอามื้อสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าว บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่บันทึกภาพถ่ายกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ ฐานเรียนรู้ “คนรักษ์แม่โพสพ” เพื่อให้ความรู้ในการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์ การขยายพันธุ์ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกในรอบปีถัดไป และเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน  แปลงของนายจอม จอยรัมย์ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู