ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ ดาทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   

           ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ​ ผู้ปฎิบัติ​งานและอาจารย์​ประจำตำบลได้ร่วมกันจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” ณ บ้านหนองมะค่า  หมู่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้และต่อยอดในการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร​ในตำบลบัวทอง

ในช่วงเช้า เวลา 8.00 – 8.30 น. จะมีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการอบรม

 

เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จะเริ่มอบรมในภาคทฤษฏี โดยได้รับเกียติจาก วิทยากร นายภัทร ภุมรา เจ้าของกิจการสวนเห็ดครูอ๋อย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์มาให้ความรู้และความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ดฟาง

 

วิทยากรพูดถึงกระบวนการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ได้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเห็ดฟางมากขึ้น

 

ภาคบ่าย วิทยากร จะพูดถึงข้อดี และ ข้อเสีย ในการดูแลการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และแนะนำวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเพาะเห็ดฟาง  ซึ่งชาวบ้านสามารถจัดหาได้เองในท้องตลาดทั่วไป

 

เวลาประมาน 15.00 จะเป็นภาคปฏิบัติ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยเกษตรกรและทีมผู้ปฎิบัติการได้ร่วมด้วยช่วยกันเพาะเห็ดในตะกร้า เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน และมีส่วนร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่และทีมผู้ปฎิบัติการอีกด้วย

 

วิทยากรได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในการสร้างรายได้ต่อยอดจากการเพาะเห็ดในตะกร้า โดยการแปรรูปเห็ดให้ออกมาในรูปแบบอาหาร นั่นก็คือการทำเห็ดชุบแป้งทอด และทอดมันเห็ด เกษตรกรและทีมผู้ปฎิบัติงานงานสามารถ นำองค์ความรู้ที่วิทยากรได้นำมาเผยแพร่นี้ ไปใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพได้อีกด้วย

เวลา ประมาน 16.30 น. วิทยากรได้กล่าวจบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ประจำตำบลได้กล่าวขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียติมาให้ความรู้ในครั้งนี้ ในการบรรยายก็ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรพื้นที่ตำบลบัวทองเป็นอย่างดี ซึ่งทางทีมผู้ปฎิบัติงานงานและอาจารย์ประจำตำบลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการอบรมในครั้งนี้ จะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก และช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ มีอาชีพ สร้างรายได้ ภายในครอบครัวและชุมชนต่อไป

วิดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

อื่นๆ

เมนู