ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาลักษณ์ ตาแสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพระราชการ” เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน(วัดระหาน) หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564เยี่ยมเยียนและร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีครั้งที่ 1 แปลงของนางสาวอัญชลี เจริญยิ่ง ขนาด 3 ไร่ ที่ตั้งบ้านโนนขวาง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพบ้านกระชายใหญ่ หมู่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มอาชีพบ้านกะชายใหญ่ทำกล้วยฉาบ

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอบ้านด่าน ณ วัดทองธรรมชาติ บ้านหนองละเบิก หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน นพต. และกลุ่มเครือข่ายโคก หนอง นาฯ

อื่นๆ

เมนู