กระผม นาย กิตติพงษ์  แมนไธสง ประเภท ประชาชน AG02 (1) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จัด “โครงการอบมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” ได้จัดอบรมขึ้นที่วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว บ้านหนองมะค่า หมู่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เรียนเชิญ นายภัทร ภุมรา มาเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้แก่คนในชุมชน กลุ่มตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

(ช่วงเช้า)จะเป็นการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ด การพัฒนาการของเชื้อเห็ด การดูเชื้อเห็ดที่สามารถนำมาใช้งาน และข้อมูลอีกมากมายเกี่ยวกับการเพาะเห็ด

(ช่วงบ่าย)จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟาง วัสดุที่ต้องใช้ในการเพาะเห็ดฟาง การดูแล และวิธีการเพาะเห็ดฟาง โดยวิทยากรจะสอนและปฏิบัติการเพาะเห็ดให้ทุกคนดู และให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ร่วมมือกันเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเพื่อสร้างความเข้าใจการขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน และยังสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

เมื่อผู้อบรมเข้าใจถึงการบวนการในการเพาะเห็ดแล้ว จึงได้เริ่มภาคปฏิบัติ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยมีการสาธิตวิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าจากวิทยากร และได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งเกษตรกรและทีมผู้ปฎิบัติการได้ร่วมด้วยช่วยกันเพาะเห็ดในตะกร้า เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและคนในพื้นที่

นอกจากนี้วิทยากรได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในการสร้างรายได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเห็ด โดยได้ทำการแปรรูปเห็ดให้เป็นอาหารที่สามารถทานได้ง่ายๆ เช่นการทำเห็ดชุปแป้งทอดคลุกกับผงปรุงรส และการทำทอดมันซึ่งเป็นเมนูที่กล้าวมาสามารถทำเอองได้ง่ายๆ ใช้วัตถุดิบไม่มากและมีต้นทุนต่ำ สามารถเป็นแนวทางสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู