ข้าพเจ้า นางสาวศรสวรรค์ พันธ์ศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นวันที่ 30 ตุลาคม 2564 นี้ ข้าวเจ้า กลุ่มผู้ปฎิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” ณ บ้านหนองมะค่า  หมู่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการสร้างอาชีพและต่อยอดเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผุ้คนในตำบลบัวทอง

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว โดยมีกลุ่มตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองมะค่า และกลุ่มผู้ปฎิบัติงานในทีมตำบลบัวทองเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ในช่วงเช้า เวลา 8.00 – 8.30 น. จะมีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการอบรม

และเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ได้รับเกียติจาก วิทยากร นายภัทร ภุมรา เจ้าของกิจการสวนเห็ดครูอ๋อย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  มาให้ความรู้เกี่ยวกับเห็นชนิดต่างๆ และกระบวกการ ทีมาและความสำคัญในการเพาะเห็นฟางในตะกร้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าในในกระบวนการมากยิ่งขึ้น

ในช่วงบ่าย วิทยากร จะพูดถึงข้อควรระวัง และการดูแลการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและเห็นชนิดอื่นๆ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ร่วมถึงอธิบายหน้าที่ของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเพาะเห็ดฟาง ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช่จะเป็นวัสดุอุปกรร์ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น

เมื่อผู้อบรมเข้าใจถึงการบวนการในการเพาะเห็ดแล้ว จึงได้เริ่มภาคปฏิบัติ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยมีการสาธิตวิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าจากวิทยากร และได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งเกษตรกรและทีมผู้ปฎิบัติการได้ร่วมด้วยช่วยกันเพาะเห็ดในตะกร้า เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและคนในพื้นที่

นอกจากนี้วิทยากรได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในการสร้างรายได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเห็ด โดยได้ทำการแปรรูปเห็ดให้เป็นอาหารที่สามารถทานได้ง่ายๆ เช่นการทำเห็ดชุปแป้งทอดคลุกกับผงปรุงรส และการทำทอดมันเป็ด ซึ่งเมนูที่กล้าวมาสามารถทำเอองได้ง่ายๆ ใช้วัตถุดิบไม่มากและมีต้นทุนต่ำ สามารถเป็นแนวทางสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

วิดีโอประจำเดือนพฤษจิกายน 2564

อื่นๆ

เมนู