ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา ญาณโกมุท ประเภท ประชาชน AG02 (1) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

________________________________________

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จัด “โครงการอบมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” ได้จัดอบรมขึ้นที่วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว บ้านหนองมะค่า หมู่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เรียนเชิญ นายภัทร ภุมรา มาเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้แก่คนในชุมชน กลุ่มตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

(ช่วงเช้า)จะเป็นการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ด การพัฒนาการของเชื้อเห็ด การดูเชื้อเห็ดที่สามารถนำมาใช้งาน และข้อมูลอีกมากมายเกี่ยวกับการเพาะเห็ด

(ช่วงบ่าย)จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟาง วัสดุที่ต้องใช้ในการเพาะเห็ดฟาง การดูแล และวิธีการเพาะเห็ดฟาง โดยวิทยากรจะสอนและปฏิบัติการเพาะเห็ดให้ทุกคนดู และให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ร่วมมือกันเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเพื่อสร้างความเข้าใจการขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน และยังสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

ซึ่งทางทีมผู้ปฎิบัติงานงานและอาจารย์ประจำตำบลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการอบรมในครั้งนี้ จะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก และช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ มีอาชีพเสริม และสร้างรายได้ภายในครอบครัวและชุมชนต่อไป

วิดีโอประจำเดือน พฤศจิกายน

 

อื่นๆ

เมนู