ข้าพเจ้า นายเฉลิมวุฒิ โพนทัน  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ฐานเรียนรู้ “คนรักษ์แม่โพสพ” บ้านแซะซอ  หมู่ที่ 4 ตำบลสนวน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ร่วมเข้าประชุมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดจังหวัดบุรีรัมย์และแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน (BURIRAM LIFESTYLE) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามช้างอารีน่า

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ร่วมเข้าประชุมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้ความรู้การใช้งานระบบ TPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย Logbook การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนบันทึกภาพถ่ายการอบรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านเพชรน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสามแวง

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู