ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ ดาทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ในวันที่ 4 เดือนธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบล ได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงการแปรรูปน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า (ใส่เนื้อปลา) และข้าวแต๋นหรรษา” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านอาจารย์ “จิรายุ มุสิกา” ในช่วงเช้าได้พูดถึงการปรับปรุงสูตรน้ำพริกโดยการเพิ่มเนื้อปลาลงไป และการปรับรสชาติให้ถูกปากมากยิ่งขึ้น จากนั้นก็ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้านในตำบลบัวทองเป็นอย่างดีในการทำน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า

ต่อมาในช่วงบ่ายก็ได้พูดถึงการทำข้าวแต๋นหรรษา โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ “ธนวรรณ มุสิกา” ซึ่งในการบรรยายก็ได้พูดถึงกรรมวิธีในการทำข้าวแต๋น โดยการใช้ส่วนผสมจากวัดถุดิบจากธรรมชาติ อาทิเช่น ข้าวเหนียว ใบเตย แตงโม ดอกอัญชัญ ในการทำข้าวแต๋นกลุ่มแม่บ้านต่างให้ความสนใจและร่วมแรงร่วมใจกันในการทำ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ตำบลบัวทองเป็นอย่างมากและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม 2564

อื่นๆ

เมนู