ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาลักษณ์ ตาแสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เดือนธันวาคม  เดือนสุดท้ายในการปฏิบัติงาน ของนางสาวกัญญาลักษณ์ ตาแสง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เยี่ยมเยียนแปลงโคก หนอง นา โมเดล แบบมาตรฐานกรมฯ ขนาด 3 ไร่ ของนายนิคม ฟูงาม บ้านตะโกตาเนตร หมู่ที่ 10 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ ธรรมชาติอาจเป็นรูปภาพของ ธรรมชาติ

ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีครั้งที่ 3 แปลงโคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน แบบมาตรฐานกรมฯ 1:2 ประเภทดินร่วนปนทราย ขนาด 3 ไร่ของนายสุชาติ บุญเลิศ บ้านหัวถนน หมู่ 17 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้
– กิจกรรมเอามื้อสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าว
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ พื้นหญ้าอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, พื้นหญ้า และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ธรรมชาติ และ พื้นหญ้าอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ธรรมชาติ, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
จัดกิจกรรมเชิญกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอบ้านด่าน ตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP Big Data) ที่จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดการ เพื่อตรวจสอบกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก เพื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผลไม้อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ สถานที่ในร่ม
กิจกรรมเอามื้อสามัคคีปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน โดยนพต. และกลุ่มเครือข่ายโคก หนอง นาฯ ได้นำไม้ไผ่มาจัดตกแต่งบริเวณแปลงไม้ประดับรอบต้นคูน ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อื่นๆ

เมนู