AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านาย สุทัศน์ บรรเทิงใจ  ประเภทนักศึกษา AG02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ในวันที่ 4 ธันวาคม ผู้ปฎิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลบัวทองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การสูตรปรับปรุงน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า” และ “การทำข้าวแต๋นหรรษา” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนตำบลบัวทอง

 

08.30 น. อาจารย์และทีมงานตำบลบัวทองได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูตรปรับปรุงน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า และการทำข้าวแต๋นหรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนตำบลบัวทอง โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์ จิรายุ มุสิกา เป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้เรื่องการปรับสูตรน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า

13.00 น. ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธนวรรณ มุสิกา เป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้เรื่องการทำข้าวแต๋นหรรษา ผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนี้วัตถุดิบที่นำมาปรุงนั้นสามารถหาได้ง่ายๆในชุมชนตำบลบัวทองเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติใกล้ตัว เป็นการพัมนา และต่อยอดวัตถุดิบในชุมชนให้เกิดประโยชน์หรือสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำให้องค์ความรู้นี้ที่คนในชุมชนได้เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้จะมีประโยชน์ในอนาคตเป็นแนวทางต่อยอดจากความรู้เดิม และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลบัวทองได้อย่างแท้จริง

อื่นๆ

เมนู