ข้าพเจ้า นายเฉลิมวุฒิ โพนทัน  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนลายผ้าพระราชทาน ผ้ามัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ของกลุ่มทอผ้าบ้านโชคดี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสมาชิกของกลุ่มทอผ้าฯ ได้มาแนะนำและพาเยี่ยมชมกระบวนการทำงาน ขั้นตอนต่างๆในการทอผ้า ผลิตภัณฑ์OTOP ของกลุ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนของกลุ่มทอผ้า บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลลายผ้าพระราชทาน ผ้ามัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตามโครงการผู้นำชุมชน พลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อน 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน ต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลลายผ้าพระราชทาน ผ้ามัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”ณ บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำ​เภอ​ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราชที่ได้ขอรับเงินสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพพี่น้องสตรีในพื้นที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนอง นา พช.(งบเงินกู้) ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา พช.” ณ แปลงของ นางบำเพ็ญ บุญเจียม หมู่ที่ 4 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ประกอบด้วย การดำนาในแปลงครัวเรือนโคก หนอง นา พช. และได้ทำการซ่อมแซมและตกแต่งสะพานข้ามคลองไส้ไก่ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบต่อไป

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน  เอามื้อสามัคคีสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา พช.”(งบปกติ) แปลงของ นางจำลอง ทรัพย์อเนก หมู่ที่ 8 ตำบลสามแวง   อ.ห้วยราช  จ.บุรีรัมย์กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ ได้ดำเนินการสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ ทำค้างบวบ และทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากไข่ ไว้ใช้ภายในแปลงของครัวเรือน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนเป็นต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนต้นแบบต่อไป

อื่นๆ

เมนู