ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาลักษณ์ ตาแสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ในส่วนของเดือนสิงหาคมดิฉันได้ช่วยเหลืองานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านมากขึ้นในทุกๆงาน พี่ๆสอนงานมากขึ้น ฝึกให้ได้เรียนรู้งานมากมาย ทั้งงานเอกสารและงานในระบบ ดิฉันภูมิใจมากค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยงาน และได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

ในส่วนของงานบนสำนักงาน

ลงทะเบียนรายชื่ออาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ปี ๒๕๖๔

บันทึกข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานด้วยช่องทาง online Facebook พช.บ้านด่าน  จ.บุรีรมย์ เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำบ้านด่าน และช่องทาง offline   และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ในส่วนของการลงพื้นที่ ได้แก่

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การลงพื้นที่ตรวจรับแปลง

โครงการเรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ฝึกอาชีพการแปลรูปผลิตภัณฑ์จาผ้า (พวงกุญแจ ที่รัดผม ผ้าเช็ดเท้า) จำนวน 3ตำบล

อื่นๆ

เมนู