ข้าพเจ้า นางสาวศรสวรรค์ พันธ์ศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ารปฏิบัติงานในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรม “ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หลังจากลงทะเบียนเข้างาน วิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา เริ่มอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ด และเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากรอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีมีดังนี้

– ป้องกันผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุอาหารจะต้อง สามารถป้องกันไม่ให้อาหารสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก ซึ่งอาจจะเกิดการรั่ว การซึม แสง ความร้อนเย็น

– สามารถเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นสี กลิ่น รสชาติ ยืดอายุผลิตภัณฑ์

– ให้ความสะดวกในการใช้งาน

– ความประหยัดและคุ้มค่าในการขนส่ง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ภายในกิจกรรมมีการอบรมภาคทฤษฏี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ในการออกแบบและการจัดวางรูปประกอบตัวอักษร ลวดลาย ถ้อยคำ เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ทางการค้า โดยใช้หลักวิชาการทางศิลปะ การจัดภาพองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ผลงานมีความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงามและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยวัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์มี 2 ข้อได้แก่

1.การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

2.การออกแบบกราฟฟิกบรรจุ

ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่

  1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
  2. กำหนดชื่อตราสินค้า(Brand)
  3. วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์
  4. รูปทรง บรรจุภัณฑ์
  5. สีสันและกราฟฟีก

หลัก 5 P ของกลยุทธ์ทางการตลาด

P1 = Product (ตัวสินค้า)

P2 – Place (สถานที่)

P3 = Price (ราคา)

P4 – Promotion (การประชาสัมพันธ์)

P5 = Packaging (บรรจุภัณฑ์)

นวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับ ผู้ย้ายกลับบ้านจากสถานการโควิด ,แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ,ที่พัก/โรงแรม ,ร้านอาหารในท้องถิ่น,อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น,เกษตรกรในท้องถิ่น,พืชในท้องถิ่น,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,แหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อในมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม

อื่นๆ

เมนู