ข้าพเจ้า นางสาววิมล เจริญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (หลักสูตร:AG02-(01)ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ วันที่  23 กรกฎาค ม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.30 น.ภาคทฤษฏี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ  มุสิกา
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.00 น. ภาคทฤษฏี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ   มุสิกา
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.  ภาคปฏิบัติ การระดมความคิด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา และอาจารย์จิรายุ  มุสิกา

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คืออะไร

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) คือการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับตัวสินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายจากการเคลื่อนย้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบขนส่ง และเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เพื่อนำเอาวัสดุ เช่น กระดาษ เยื่อกระดาษ ไม้ พลาสติก แก้ว และโลหะอื่นๆมาออกแบบเป็นเป็นภาชนะที่มีความสวยงาม แข็งแรง ได้สัดส่วนเหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท พาเลทกระดาษ และภาชนะอื่นๆ สำหรับการนำไปใช้ รวมทั้งสร้างพจน์ที่ดี ทำให้แบรนด์สินค้าได้รับความพึงพอใจจากผู้ซื้อ

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู