ข้าพเจ้า นางสาวบุษราคัม โอทารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02 (1) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ วันที่29 สิงหาคม พศ2564 ข้าพเจ้านางสาวบุษราคัม โอทารัมย์ และเหล่าผู้ร่วมดำเนินงาน พร้อมกับอาจารย์ประจำตำบล ได้มีการจัดโครงการการอบรมการตลาดออนไลน์ขึ้นมา ณ ศาลากลางหมู่11 บ้านร่วมโชค ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง ขังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งการจัดโครงการอบรมการตลาดออนไลน์จะอยู่ในหลักสูตรต่อจากเมื่อเดือนที่แล้ว ที่ได้มีการจัดอบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจดทะเบียนตราสิ้นค้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้และแนวทางหลากหลายในการจำหน่ายสิ้นค้า โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปัณณทัต สระอุบล มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ พร้อมยังได้รับความร่วมือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่11 ที่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจในการเข้าร่วม ทำให้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ในการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ เราจะเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความคิดหลากหลายรูปแบบในการจัดจำหน่ายสิ้นค้าและ ยังสามารถต่อยอดในการนำสิ้นค้าที่มีอยู่มาขายในตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น และยังสามารถทำให้ผู้คนภายนอกเข้าถึงสิ้นค้าของตนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้วิทยากรยังให้ความรู้ด้านโซเชียลมีเดียในการสร้างร้านค้าในออนไลน์การมีหน้าร้านด้านออนไลน์ เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อ ในการให้ความรู้ในด้านการตลาดออนไลน์ทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวทันการตลาด และมีความรู้แนวทางการสร้างเสริมรายได้ในหลายๆรูปแบบ

 

อื่นๆ

เมนู