ข้าพเจ้า นายเฉลิมวุฒิ โพนทัน  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช บ้านไผ่น้อย หมู่ที่๘ ตำบลเมืองโพธิ์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอห้วยราชและเจ้าของแปลงได้ซ่อมแซมสะพานและสร้างราวจับสะพานข้ามคลองไส้ไก่ และร่วมกันใส่ปุ๋ยคอกบำรุงต้นไม้ และโรยสารปรับปรุงดินทั่วบริเวณแปลงเพื่อช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรดเป็นด่างมากเกินไป

 

วันที่ 3 กันยายน 2564

ลงพื้นที่ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สัมมาชีพชุมชนบ้านพลวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฯ จำนวน 20 คน กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตามหลัก 5 ก

2.การคัดเลือกคณะกรรมการฯ

3. การสนับสนุนต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านพลวงน้อย

 

อื่นๆ

เมนู