ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาลักษณ์ ตาแสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ในเดือน กันยายน ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานเอกสาร และคีย์ข้อมูลที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านด่าน

-กรอกข้อมูลแบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญาหาความยากจน (กข.คจ)

-กรอกข้อมูลแบบประเมินศักภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมภิบาล

-คีย์แบบเก็บข้อมูลการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับประชาชนในหมู่บ้านที่มีกองทุนธรรมภิบาล จำนวน275 คน ในระบบ www.cddhealthyfund.com

-กรอกข้อมูลรายชื่อการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน (กพสต.) 59 หมู่บ้าน และคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (กพสอ.) 4ตำบล

วันที่ 3 กันยายน 2564 ลงพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านปอแดง ม.9 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นที่การดำเนินโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรมหลักประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลปราสาท

วันที่ 8 กันยายน 2564 ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญฉลองที่ว่าการอำเภอ เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี อำเภอบ้านด่าน

 

 

อื่นๆ

เมนู