1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. AG01-(01)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บ้านสะยา หมู่ 3 บ้านรุนตะวันออกหมู่ 5 บ้านรวมโชค หมู่ 11 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

AG01-(01)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บ้านสะยา หมู่ 3 บ้านรุนตะวันออกหมู่ 5 บ้านรวมโชค หมู่ 11 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 ข้าพเจ้า นางสาวกมลลักษณ์ จะเรดรัมย์ ประเภท นักศึกษา (หลักสูตร: AG01-(01) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและกลุ่มทีมงานปฏิบัติงานอีก 1 คน ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสะยา หมู่ 3 บ้านรุนตะวันออก หมู่ 5 และบ้านรวมโชค หมู่ 11  โดยมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกัน ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน โดยในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในครั้งนี้นั้น เป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนทุกครัวเรือน และมีการขออนุญาตผู้นำชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้านแล้ว โดยมีหนังสือขออนุญาตที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ออกให้

จากการสำรวจ สัมภาษณ์จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมานาน ทั้ง 3 หมู่บ้าน พบว่ามีวิสัยทัศน์ อาชีพ จุดเด่น แตกต่างกันไป

ชุมชนที่ 1 บ้านสะยา หมู่ 3  ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำการเกษตรปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น วัว ,ไก่ เป็นต้น มีจุดเด่นคือ การทอผ้าไหม

 

ชุมชนที่ 2 บ้านรุนตะวันออก หมู่ 5 ชาวบ้านมีอาชีพที่หลากหลาย ปลูกผักเพื่อขายตลาดนัด ในเขตอำเภอที่อาศัย ทำการเกษตรปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ และเลี้ยงสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น วัว ,ไก่,หมู เป็นต้น จุดเด่นคือมีแหล่งท่องเที่ยวคือวัด และหนองน้ำของชุมชน

 

ชุมชนที่ 3 บ้านรวมโชค หมู่ที่ 11 ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น วัว ,ไก่ เป็นต้น จุดเด่นคือเครื่องจักรสาน เช่น ตะกร้าจักรสาน  เป็นต้น

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู