1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. AG01-(01)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บ้านสะยา หมู่ 3 บ้านรุนตะวันออกหมู่ 5 บ้านรวมโชค หมู่ 11 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

AG01-(01)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บ้านสะยา หมู่ 3 บ้านรุนตะวันออกหมู่ 5 บ้านรวมโชค หมู่ 11 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายสุทัศน์ บรรเทิงใจ ประเภท นักศึกษา (หลักสูตร: AG01-(01) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ตำบลบัวทอง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เริ่ม
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ก่อนการเริ่ม
ปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้เข้าไปพบนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ลง
พื้นที่ชุมชนเพื่อปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่
ตำบล) ซึ่งในระหว่างที่ไปเก็บข้อมูลก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของต าบลบัวทองตาม
แบบสอบถาม และหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบสอบถาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ในส่วนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวทองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1) รับทราบข้อมูลพัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะในการจัดการต่างๆ ของตำบลบัวทอง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
2) รับทราบข้อมูลการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ
3) รับทราบการบริหารงานของตำบลบัวทองซึ่งช่วยวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเงิน
ของชุมชน
4) รับทราบข้อมูลการบริหารงานของตำบลบัวทองในการสร้างอาชีพในพื้นที่กลุ่มเกษตรกร
5) รับทราบข้อมูลการบริหารงานของตำบลบัวทองในการส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหาร
ปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู