ข้าพเจ้า นายเฉลิมวุฒิ โพนทัน  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กระผมได้เดินทางไปรายงานตัวทำงานวันแรก ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยราช โดยได้เลือกให้สังกัดหน่วยงาน “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช” วันแรกได้พบปะพัฒนาการอำเภอห้วยราชและพี่ๆพัฒนากรอำเภอห้วยราช หลังจากนั้นได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตัวในสถานที่ราชการและมีการอธิบายลักษณะขอบเขตของงานเบื้องต้นให้ฟังคร่าวๆ สุดท้ายได้ไปแนะนำตัวเองกับหน่วยงานต่างๆในที่ว่าการอำเภอห้วยราช วันที่ 4กุมภาพันธ์เป็นต้นมา พี่ๆพัฒนากรได้สอนงานโดยสอนให้ลงรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขทะเบียนส่ง ติดตามเอกสารในระบบของหน่วยงาน ช่วยเหลืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการลงพื้นที่กับพี่ๆพัฒนากรไปจัดกิจกรรม Live สด โอทอป โอกาม๊อด เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลในพื้นที่ประชาสัมพันธ์การขายสินค้า OTOP กระจายรายได้ในหลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงการเลือกซื้อมากยิ่งขึ้น

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  ได้มีการลงพื้นที่อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านตะไก้ ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานมีการออกบูธขายสินค้า OTOP ท้องถิ่น มีการบรรยายอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ กระผมได้รับหน้าที่รับลงทะเบียนสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเราชนะและถ่ายภาพกิจกรรมภายในงาน

อื่นๆ

เมนู