1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. AG02(1)การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนเพิ่มเติม และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

AG02(1)การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนเพิ่มเติม และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาว นรีรัตน์  เชิญรัมย์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02(1) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนเพิ่มเติม และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 8-12 เดือนมีนาคม 2564  ณ บ้านรุนตะวันตก หมู่8 และบ้านหนองมะค่า หมู่12

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามฟอร์ม 01,02,06  เพิ่มเติม ตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 5 วัน จากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน โดยส่วนใหญ่ของชุนชนจะมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก เช่น การทำนาปลูกข้าว  การปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยว การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงโคพื้นเมือง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงสุกร เป็นต้น ปัญหาส่วนมากในชุมชน คือ 1.ขาดแคลนน้ำ ซึ่งในการทำเกษตรกรรมจะต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ในบริเวณชุมชนมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติน้อยจึงไม่เพียงพอทำให้ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร 2.ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับ 3.แสงสว่างบนท้องถนนไม่เพียงพอ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู