ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา วันทุมมา  ประเภท ประชาชน  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนกรกฎาคมนี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองและอาจารย์ประจำตำบล ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ให้มีการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยการจัดทำโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้า ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบล ได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในกิจกรรมจะมีการแนะนำการเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้า และขั้นตอนการแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้า  โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา ที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์

กำหนดการ
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.30 น. ภาคทฤษฎี การคัดเลือกเลือกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปอาหารตามหลักการผลิตที่ดี โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.00 น. ภาคปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็ยผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ภาคทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45-16.00 น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
16.00-16.30 น. สรุปผลกิจกรรมและถ่ายรูปร่วมกัน

วัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้

  • เห็ดนางฟ้า 350 กรัม
  • แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม
  • กระเทียมเจียว 250 กรัม
  • หอมแดงเจียว 250 กรัม
  • พริกแห้งเม็ดใหญ่ 20 กรัม
  • พริกแห้งเม็ดเล็ก 20 กรัม
  • เกลือ 5 กรัม
  • น้ำตาลปี๊บ 40 กรัม
  • ผงปรุงรส 50 กรัม
  • น้ำมันปาล์มสำหรับทอด 1 ลิตร

อื่นๆ

เมนู