ข้าพเจ้า นายเฉลิมวุฒิ โพนทัน  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช

แปลงนางประยูร หนองขุ่นสาร หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

      

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช

แปลงนายจอม จอยรัมย์ บ้านถนน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อ สามัคคี โมเฮย จับจอบ จับเสียม เยี่ยมซะแร พช

แปลงนางประยูร จะรดรัมย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

มีกิจกรรม ดังนี้

 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • กิจกรรมสร้างศาลา
 • กิจกรรมปลูกป่า ๕ ระดับ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อ สามัคคี โมเฮย จับจอบ จับเสียม เยี่ยมซะแร พช

แปลงนายทองยศ ทะยานรัมย์ หมู่ที่๘ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

มีกิจกรรม ดังนี้

 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและปฏิญาณตน
 • การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ การปลูกป่า ๕ ระดับ การห่มฟางคลุมดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และการปลูกพืชสมุนไพร กระชาย ฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันและบรรเทาโควิด-๑๙
 • การทำสะพานข้ามคลองไส้ไก่
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสอนทำแกลบดำ การสร้างเตาเผาถ่านในฐานการเรียนรู้ “คนเอาถ่าน”

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อ สามัคคี โมเฮย จับจอบ จับเสียม เยี่ยมซะแร พช

แปลงนายบุญทัศน์ กะรัมย์ หมู่ที่๒ ตำบลสนวน  อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

มีกิจกรรม ดังนี้

 • กิจกรรมปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ปลูกป่า ๕ ระดับ เช่น ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน ไม้กินหัว
 • กิจกรรมห่มดินให้พืช
 • ร่วมทำโรงเรือนเพาะกล้าไม้
 • ฐานคนเอาถ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู