ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาลักษณ์ ตาแสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เดือนกรกฎาคมนี้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ร่วมจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (ตลาดสินค้าเกษตรปลอดโควิด -19 )

 

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 24634 ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ณ แปลงนายศิลธรรม บำรุงแคว้น   นายสมคิด มวลทอง   นางน้อย ม่วงเจริญ บ้านบุ หมู่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู