ข้าพเจ้า นายเฉลิมวุฒิ โพนทัน  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าบ้านสวายเจริญ หมู่ที่10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในการขับเคลื่อนการทำผ้ามัดหมี่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในการนี้ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเน้นความละเอียดของลายผ้า การทออย่างประณีต และการประยุกต์ลวดลายให้มีความเหมาะสมและสวยงาม เพื่อสามารถมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจกับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านสวายเจริญในการขับเคลื่อนและขยายผลการทำผ้ามัดหมี่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ต่อไป

           

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน  ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 หลังจากนั้นเวลา11.30 น. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับวัดเถรสมาคมในพื้นที่ตำบลห้วยราชาต่อยอดและขยายผลการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

         

อื่นๆ

เมนู