ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาลักษณ์ ตาแสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดแหล่งศิลปวัฒนธรรม / สถานที่ ท่องเที่ยววิถีชุมชน ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดใบไม้ เก็บขยะ กวาดลาดโบสถ์ ณ วัดบ้านตะโคง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน

วันที่ 2 4 และ5 ลงพื้นที่ ประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 3 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนจากตำบลวังเหนือ สตรีและผู้นำ อช. ชาย/หญิง ตำบลวังเหนือ จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว” สร้างความมั่นคงทางอาหาร หลังประสบความสำเร็จนำพาประชาชนพ้นวิกฤตโควิด-19 และ ดูงานนกลุ่มสตรีทอผ้า ณ บ้านปอแดง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู