ข้าพเจ้า นายเฉลิมวุฒิ โพนทัน  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ลงเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ผลิต OTOP อำเภอห้วยราชในการเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP/SME บุรีรัมย์ กิจกรรมนิทรรศการแสดงสินค้าและจำหน่ายของดีบุรีรัมย์  ณ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย สร้างละพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน  ณ ศาลากลางหมู่บ้านห้วยราช หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู