ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาลักษณ์ ตาแสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่ เพื่อทำการปัดหมุดก่อนขุดสระ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ของ นายพสิษฐ์ จิตรแม้ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนขดดิน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ของ นายประดิษฐ์ ม่วงประสิทธิ์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบความคืบหน้าของการขุดสระ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ของ นายประดิษฐ์ ม่วงประสิทธิ์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู