ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาลักษณ์ ตาแสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานด้วยท่องทาง online Facebook พช.บ้านด่าน จ.บุรีรมย์ เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำบ้านด่าน และช่องทาง offline

-บันทึกข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระบบ SARA และเก็บข้อมูลบันทึกทะเบียนลูกหนี้

-จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

-จัดทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการอำเภอและพี่ๆพัฒนากรอย่างเหมาะสม

ลงพื้นที่ ตรวจสอบความคืบหน้าของการขุดสระ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่ เพื่อทำการปักหมุดก่อนขุดสระ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน บ้านโคกขาม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู