ข้าพเจ้า นายเฉลิมวุฒิ โพนทัน  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 ลงพื้นที่ติดตามและเก็บภาพถ่ายการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่ตำบลสนวน และตำบลห้วยราช ดังนี้

📌เวลา 10.00 น. ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานแปลงครัวเรือนต้นแบบของนายบุญทัศน์ กะรัมย์ หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่ เลือกแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ประเภทดินร่วนปนทราย อัตราส่วน 1:3  ทั้งนี้ครัวเรือนต้นแบบได้รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการต่อยอดกิจกรรมตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ อาทิเช่น การเพาะชำต้นกล้าไม่ป่าเศรษฐกิจ การทำปุ๋ยหมักหน่อกล้วย และการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้ในแปลง และได้พาเยี่ยมชมการปลูกหญ้าแฝก ต้นตะไคร้ และต้นกล้วย เพื่อกันการพังทะลายของหน้าดิน

📌เวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานแปลงครัวเรือนต้นแบบของนางบำเพ็ญ บุญเจียม หมู่ที่ 4 ตำบลสนวน เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่ ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยในเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี และทางครัวเรือนได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภายในแปลง อาทิเช่น การสร้างสะพานไม้ การปลูกต้นตะไคร้รอบสระเพื่อการพังทะลายของดิน การปลูกต้นกล้วยเพื่อเป็นพี่เลี้ยง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อสนับสนุนโครงการต่อไป

📌เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานแปลงครัวเรือนต้นแบบของนางสำเริง คนัยรัมย์ หมู่ที่ 6 ตำบลสนวน เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่ เลือกแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ประเภทดินร่วนปนทราย อัตราส่วน 1:3  ทั้งนี้ครัวเรือนได้รายงานผลการดำเนินงาน อาทิเช่น การเพาะชำต้นกล้า การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง พร้อมนี้ได้แจ้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามกิจกรรมของโครงการ

📌เวลา 14.00 น. ได้เดินทางไปติดตามงานแปลงครัวเรือนต้นแบบของนางประยูร จะรดรัมย์  หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยราช เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 ไร่ ทั้งนี้ครัวเรือนได้รายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา อาทิเช่น การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นต้น

✅จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของครัวเรือนต้นแบบ พบว่าครัวเรือนมีความตั้งใจในการต่อยอดกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการฯอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างครัวเรือนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ พร้อมนี้ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามหลักกสิกรรมธรรมชาติอละการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นไปตามภูมิสังคม

อื่นๆ

เมนู