ข้าพเจ้า นางสาวกมลลักษณ์ จะเรดรัมย์  ประเภทนักศึกษา ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564

วัน/เวลา/กิจกรรม
8.00 -8.30 น.
ลงทะเบียน
8.30 – 10.30 น.
ภาคทฤษฎี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ
มุสิกา
10.30 -10.45 น.
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 -12.00 น.
ภาคทฤษฎี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา
12.00 – 13.00น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14:30 น.
ภาคปฏิบัติ การระดมความคิด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรอาจารย์ธนวรรณ
มุสิกา และอาจารย์จิรายุ มุสิกา
14.30 -14.45 น.
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

            

โดยช่วงเช้าได้พูดถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริกส่วนของการบรรยายก็ได้พูดถึงหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบโครงสร้าง บรรจุภัณฑ์การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำแหน่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย                                                                                                          2 การกำหนดชื่อตราสินค้า                                                                                                            3 วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์                                                                                                            4 รูปทรงบรรจุภัณฑ์                                                                                                                    5 สีสันกราฟฟิก 

         

ช่วงบ่ายพูดถึงการระดมความคิด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในการบรรยายก็จะได้พูดถึงเคล็ดลับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ                                                                                                     1 บรรจุภัณฑ์ที่ดูแล้วกระแทกตากระแทกใจ                                                                                     2 การดึงดูดผู้ที่สนใจจะซื้อด้วยแพคเกจจิ้ง                                                                                       3 การสื่อสารได้ดี และบอกสิ่งที่เราแตกต่างจากคู่แข่ง มอบความ เชื่อมั่นและน่าเชื่อถือ สะท้อนจากภายในสู่ภายนอก

           

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลบัวทองเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู