ข้าพเจ้า นางสาวกมลลักษณ์ จะเรดรัมย์  ประเภท นักศึกษา  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนมิถุนายนนี้ จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมทั้งพื้นที่ภายในชุมชนตำบลบัวทอง ด้วยเหตุนี้เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทอง จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือนมิถุนายน ในหัวข้อ “กิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 บริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน และชุมชน

 

         

ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชนตำบลบัวทอง ให้ตระหนักถึงการป้องกันโควิด-19 โดยการสวมใสหน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ  และรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับผู้คนในสังคมอีกด้วย

   เปิดรูปภาพ

จากการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 ได้รับความร่วมมือจากชาวในชุมชนตำบลบัวทองเป็นอย่างดี และผู้ปฏิบัติงานหวังว่ากิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในตำบลบัวทอง

อื่นๆ

เมนู