AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวพัชรจุฑา เจียรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากเหตุการณ์Covid-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ไม่ว่าจะผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้เกิดผลกระทบอย่างหนักในการดำเนินชีวิตไปอย่างมากดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยเเละนวัตกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์เเละประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมบริเวณโรงเรียนเเละชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ความรู้การสร้างภูมคุ้มกัน เเละป้องกันการเเพร่ระบาด ภายในกิจกรรมจะมีการประชาสัมพันธ์การฉีดวีคซีนเพื่อตระหนักถึงการป้องกันโควิด ทั้งนี้กิจกรรมที่ผ่านมาได้เข้าถึงชุมชนเเละให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดอย่างดี

ทั้งนี้ยังร่วมไปถึงการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมผู้สัมภาษณ์มีการป้องกันเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการป้องกันตนเองเเละผู้ถูกสัมภาษณ์เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างในการป้องกันเป็นอย่างดี มีการพูดคุยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโควิดเเก่ผู้ถูกสัมภาษณ์

 

อื่นๆ

เมนู