ข้าพเจ้า นางสาว สุพัตรา วันทุมมา ประเภท ประชาชน ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02–(01)
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ทำให้ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือนมิถุนายน ในหัวข้อ “กิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริเวณโรงเรียน วัด และชุมชน ได้รับผลกระทบมาก

จากการลงพื้นที่ให้ความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้รับความร่วมมือจากชาวในชุมชนตำบลบัวทองเป็นอย่างดี และผู้ปฏิบัติงานหวังว่ากิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในตำบลบัวทอง

 

อื่นๆ

เมนู