ข้าพเจ้า นางสาวนรีรัตน์  เชิญรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนมิถุนายนนี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 บริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน และชุมชน เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมทั้งพื้นที่ภายในชุมชนตำบลบัวทอง ด้วยเหตุนี้เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือนมิถุนายน 

ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง โดยการสวมใสหน้ากากอนามัย และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ  ซึ่งจากการจัดกิจกรรมได้มีการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับผู้คนในสังคมอีกด้วย 

 

จากการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจาก อสม. และชาวในชุมชนตำบลบัวทองเป็นอย่างดี ผู้ปฏิบัติงานหวังว่ากิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในตำบลบัวทอง

อื่นๆ

เมนู