ข้าพเจ้านางสาว พัชรจุฑา เจียรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02 -(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

   

ณ วันที่ 8 – 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ณ บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 50 หลังคาเรือน ข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์นั้นจะนำไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน แบบฟอร์มที่ใช้สัมภาษณ์นั้นจะมีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลระดับครัวเรือน(01), ผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) ,และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นำไปวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป
หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรสะส่วนใหญ่ รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป ทั้งในหมู่บ้านและต่างถิ่น ฉะนั้นคนที่อยู่บ้านจะเป็นผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะและมีผู้ที่ว่างงานด้วย อาชีพหลักคือเกษตรกรทำไร่ ทำนา การทำนานั้นทำได้แค่ 1 ครั้ง/ปี หลายคนอยากที่จะทำหลายครั้งปัญหาที่หลายคนเรียกร้องคือ น้ำที่ใช้ในการทำเกษตรกรไม่เพียงพอในการทำนา จึงทำได้แค่1ครั้ง/ปี ฉะนั้นอาชีพเกษตรกรจึงไม่ได้ทำตลอดทั้งปี ช่วงที่เว้นว่างนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ปัญหาความยากจนมีสัดส่วนค่อนข้างค่อนข้างเยอะ ผู้สูงวัยที่อยู่บ้านส่วนมากไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้มากพอ มีแค่รายได้ผู้สูงอายุและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยังชีพ ยังมีหลายคนที่ว่างงานเนื่องด้วยผลกระทบจากโควิดจึงทำให้ตกงาน หลายๆท่านต้องการให้หน่วยงานลงมาให้ความรู้เรื่องอาชีพ หรือเกษตรกรก็ได้ เพื่อที่ได้นำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอด
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 หลายท่านไม่กังวลกับเหตุการณ์นี้เท่ากับระลอกที่เเล้ว พอหลายท่านได้รู้วิธีดูเเลตนเองได้รับความรู้จากสื่ออย่างดีจึงไม่ได้รู้สึกกลัวเเละกังวลสักเท่าไร

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เรื่องลมฟ้าอากาศจึงทำให้ลงพื้นที่ได้ไม่เต็มที่เเละมีบางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ เเละอีกอย่างส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านสะส่วนใหญ่เพราะรับจ้างนอกพื้นที่จึงทำให้การสัมภาษณ์ค่อนข้างล้าช้า

สิ่งที่ประทับใจในการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์นี้ การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะเเต่ก็มีหลายๆท่านที่ให้ความร่วมมือเเละให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ คุณป้าบางคนช่วยเหลือเรื่องการเข้าถึงการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี จึงทำให้การสัมภาษณ์ผ่านด้วยความราบรื่นเเละรวดเร็ว

 

อื่นๆ

เมนู