ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ แมนไธสง ประเภท ประชาชนทั่วไป หลักสูตร:AG02-(01)ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ซึ่งภายในเดือนสิงหาคมได้มีการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจดทะเบียนตราสิ้นค้า ณ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม ได้มีการอบรมพัฒนาสัมมาอาชีพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดนางฟ้าไปแล้ว และในเดือนนี้จึงได้มีการอบรมเกี่ยวกับพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจดทะเบียนตราสิ้นค้า

ซึ่งข้าพเจ้านายกิตติพงษ์ แมนไธสง และผู้ปฎิบัติร่วมกับอาจารย์ประจำตำบลได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจดทะเบียนตราสิ้นค้า โดยช่วงเช้าจะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจในการเข้าอบรมในโครงการนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านในตำบ และยังได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรายุ มุสิกา และอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจดทะเบียนตราสิ้นค้าและการวัดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้เหล่านี้สามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชนต่อไป

ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพราะกลุ่มเป้าหมายสามารถส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้ความต้องการของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค โดยกำหมดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อจะได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงต้องความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย เช่น วัยรุ่น วัยทำงาน แม่บ้าน เด็ก ฯลฯ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายจะมีความสนใจและความต้องการที่แตกต่างกันแล้วกลุ่มเป้าหมายเดียวกันแต่ช่วงอายุต่างกันและมีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันก็ย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ

2.กำหนดชื่อตราสินค้า(Brand) ตราสินค้าใช้เป็นชื่อหรือเครื่องหมายสำหรับการเรียกขานผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการจะต้องทำการกำหนดชื่อตราสินค้าให้เรียบร้อย โดยกำหมดให้ชื่อตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ ชัดเจน น่าสนใจ ที่สำคัญจะต้องเป็นที่จดจำง่ายแก่ผู้บริโภค

3.วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ วัสดุมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์การที่ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอะไรมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์นั้น ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความสะดวกต่อการใช้งาน การเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยืดอายุของผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู