ข้าพเจ้า นางสาวกิตติยา ภูหอม ประเภท นักศึกษา  AG02 (1) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งเดือนสิงหาคม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองและอาจารย์ประจำตำบล ได้มีการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้แก่ชุมชน โดยการจัดกิจกรรม มีวิทยากรในการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจดทะเบียนตราสินค้าและการวัดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้เหล่านี้สามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชนต่อไปยังสามารถสร้างจุดขายโดยนำไปเป็นของฝากที่สามารถสร้างความประทับใจระหว่างผู้ให้และผู้รับ ได้เป็นอย่างดีและทำให้ชาบ้านมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิม

 

อื่นๆ

เมนู