1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่1และหมู่ที่2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่1และหมู่ที่2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวแพรไหม จันทร์นวล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 4-12  เดือนกุมภาพันธ์  2564 เวลา 09:00 น. ณ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1และหมู่ที่2 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ที่บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่1และหมู่ที่2 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยการลงพื้นที่นั้นคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล

วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์  2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตในการดำเนินการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 5-8 เดือนกุมภาพันธ์  2564 ได้ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่1 และในวันที่ 9-12 เดือนกุมภาพันธ์  2564 ได้ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่2 ซึ่งเป็นละแวกที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับหมู่ที่1 เมื่อได้เก็บข้อมูลของทั้งสองหมู่บ้าน การลงพื้นที่นั้นคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในการเข้าเก็บข้อมูลนั้นพบว่า คนที่อยู่บ้านนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยสมาชิกในบ้านที่เหลือจะออกไปทำงานนอกบ้านซึ่งอยู่ภายในชุมชนในช่วงเวลากลางวัน และคนในชุมชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และการทำผ้าไหมเป็นหลัก โดยพื้นที่ในหมู่ที่1 จะมีการประกอบการค้าขายมากว่าหมู่ที่2 และจำนวนครัวเรือนของหมู่ที่1 มีมากกว่าจำนวนครัวเรือนของหมู่ที่2

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการที่คนในชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การทำการเกษตรที่ทำได้จำนวนน้อยครั้งและเพียงพอแค่ใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือน และการทำผ้าไหมที่ต้องใช้ต้นทุนสูงและใช้เวลาในการผลิต จึงทำให้รายได้ไม่สม่ำเสมอก่อให้เกิดหนี้สินที่ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ส่วนการสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโควิดและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน โดยในแหล่งที่มีคนจำนวนมากอยู่ อย่างเช่น ตลาด โรงเรียน มีการตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่และให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ตลอด แต่จะมีความเสี่ยงที่พบว่าคนในชุมชนมีผู้สูงอายุจำนวนมากและมีโรคประจำตัว จึงต้องมีสมาชิกในบ้านดูแล

และในการเก็บข้อมูลพื้นที่นั้น พบว่าในชุมชน มีจุดเด่น คือ การทอผ้าไหม แต่ในเชิงการท่องเที่ยวนั้นยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน

ทั้งนี้เมื่อได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าและทีมงาน จะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อไปยังส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ภาพประกอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 

วิดีโอการลงสำรวจพื้นที่ ชุมชน ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู